Huy Hiệu Rừng

Lời hứa

 
On my honor I will do my best

 

To do my duty to God and my country

and to obey the Scout Law;

To help other people at all times;

To keep myself physically strong,
mentally awake, and morally straight.

Tôi lấy danh dự hứa cố gắng hết sức:

Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, Tổ Quốc và quốc gia tôi

Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào.

Tuân theo luật Hướng đạo.

Comments are closed.