Lịch Trình Lễ Trao Gỗ TN6

Beading Schedule

WHO ?
WHERE ?
WHEN ?
Nguyễn T.T. Thảo (Antelope)
Houston, TX
11/7/10
Nguyễn Chính (Antelope)
 “
Thế Huỳnh (Antolope)
Orange County
3/4/11
Đào Băng Tâm (Eagle)
San Jose
3/5/11
Ngô Thanh Thủy (Bear)
Houston
3/6/11
Diana Dzung Cu (Beaver)
San Jose
 
Nguyễn Anh Tuấn (Bobwhite)
 “
Nguyễn thi Ngoan (Bear)
San Jose
3/13/11
Ngô Sỹ Hân (Bobwhite)
Philmont Ranch
6/22/11
John Huỳnh (Beaver)
San Jose
4/11/11
Johnny Doan
Houston, TX
5/??/11
Nguyễn P. Thịnh (Eagle)
Dallas, TX
7/30/11
Bùi Tuấn Khanh (Owl)
 “
 “
Đổ Quốc Tuyến (Bear)
Riverside , CA
9/3/11
Kevin Đức Nguyễn (Buffalo)
 “
 “
Timothy Nguyễn (Antelope)
 “
 “
Dũng Huỳnh (Bobwhite)
San Jose
1/14/12
Demi Nguyễn (Fox)
 “
 “
Nguyễn Thiên Kim (Owl)
Orange County
1/29/11
Nguyễn Perter (Beaver)
Houston TX
2/18/12
Phạm Minh Hùng (Eagle)
 “
 “
Đào Mai Trâm (Fox)
 “
 “
Nguyễn Stephanie (Fox)
 “
Nguyễn Thịnh (Fox)
Phan Bích Vy (Owl)
 “
Ngô Vinh Khoa (Bear)
Trần Ngọc Thiện (Buffalo)
Tăng Thủy Mary (Buffalo)
 “
Lê Đặng (Eagle)
San Jose
2/11/12
Nguyễn Duy Lộc (Fox)
 “
Thuận Ché (Owl)
 “
 “
Kaylee Nguyễn (Antelope)
 “
Anh Tuấn Nguyễn (Bobwhite)
 “
 “
Matthew Mai (Beaver)
Orange County
2/26/12
Bạch Thu Hà (Eagle)
 “
Việt Trần (Owl)
 “
 “
Ngo Duc Thinh (Beaver)
Seattle
2/26/12
Don Pham (Buffalo)
San Jose
4/27/12
Diana Dzung Cu (Beaver)
San Jose
5/13/12
Luyen Bui (Bobwhite)
 “
Victor Thao Tran (Bobwhite)
 “
 “
Thien Thanh Nguyen (Eagle)
 “
 “
Francis H. Nguyen (Owl)
 “
 “
Thuy Ngoc Pham (Bear)
 “
 “
Hung Huy Tran (Buffalo)
 “
 “
Pho Phuoc Le (Antelope)
 “
 “

Comments are closed.