Scout Training Course

Nếu bạn biết hoặc Liên Đoàn của bạn sẽ tổ chức trại huấn luyện mà bạn muốn được đăng trên website của Tùng Nguyên, thì xin hãy email cho chúng tôi càng sớm càng tốt: info@tungnguyen.org. Đa tạ.

If you know or your Troop is going to have a training camp and you wish to post it on our website, then please email us asap: info@tungnguyen.org. Thanks.

Wood Badge 2012

Comments are closed.