Tên Rừng

Tên đội của các khóa sinh trong tuần huấn luyện Tùng Nguyên cũng thường được gọi là “tên rừng” cho mỗi khóa sinh. Tên đó sẽ gắn liền với từng khóa sinh và đội của họ từ lúc nhập khóa cho đến mãi mãi về sau. Tên rừng của các đội, theo truyền thống Hướng Đạo, phải được lấy từ tên của một số thú vật trong rừng làm danh hiệu.

Dưới đây là một số Tên Rừng & Hình Ảnh Tượng Trưng

1. Thường dùng hiện nay:

Antelope

Bear

Beaver

Bobwhite

Buffalo

Eagle

Fox

Owl


2. Được dùng trong quá khứ:

Crow

Hawk

Panther

Raven

Wolf


*** Có thể bấm vào các hình trên để xem thêm.

Comments are closed.