Trước 75

Cảm ơn quý Trưởng đã chia sẻ những video-clips lịch sử quý báu của phong trào HĐVN.

Trại Trường Tùng Nguyên – Khóa Bằng Rừng Ngành Ấu Năm 1958

Trại Họp Bạn Quốc Gia – Trại Phục Hưng, Trãng Bom 1959

Trại Họp Bạn Quốc Gia – Trại Giữ Vững, Suối Tiên 1970

Trại Bằng Rừng Ngành Thiếu HD Tùng Nguyên Đà-Lạt 71

Trại Họp Bạn HĐVN 74 Tam Bình Thủ Đức (phần 1)

Trại Họp Bạn HĐVN 74 Tam Bình Thủ Đức (phần 2)

Sinh Hoạt Hướng Đạo Daklak 71-75 (phần 1)

Sinh Hoạt Hướng Đạo Daklak 71-75 (phần 2)

Hướng Đạo VN Trước 75

Comments are closed.