Tùng Nguyên II

Khóa HHR Tùng Nguyên 2

Từ 27/08/1994 đến 03/09/1994 tại California

(là trại tiếp nối Tùng Nguyên 1 trước 1975.)

 

 

Patch & Medal

 

Đang thi công, xin vui lòng trở lại.

Please come back for more info.

Comments are closed.