Tùng Nguyên IV

Khóa HHR Tùng Nguyên 4

Từ 02/06/2001 đến 09/06/2001 tại trại Tanah-Keeta

West Palm Beach, Florida. U.S.A.

Gồm 48 khóa sinh.

Project Background

 

Invitation/Registration

 

Letter to Staff

 

What to Bring?

 

Memo to VN Leaders

Gazette

 

Staff Name List

 

Participants Name List

 

Participants Pictures

Comments are closed.