Tùng Nguyên

Scout Law

 
SCOUT LAW – BSA

A Scout is:

– Trustworthy

– Loyal

– Helpful

– Friendly

– Courteous

– Kind

– Obedient

– Cheerful

– Thrifty

– Brave

– Clean

– Reverent

Luật Hướng đạo Việt Nam
  1. HĐS trọng danh dự.

  2. HĐS trung tín.

  3. HĐS giúp ích.

  4. HĐS thân thiện.

  5. HĐS lễ độ.

  6. HĐS tôn trọng thiên nhiên.

  7. HĐS vâng lời.

  8. HĐS vui tươi.

  9. HĐS cần kiệm.

  10. HĐS trong sạch.

Comments are closed.