Video Clips

Cảm ơn quý Trưởng đã chia sẻ những video-clips lịch sử quý báu của phong trào HĐVN.

Xin xem mục “Trước 75″.

Trại Trường Tùng Nguyên – Khóa Bằng Rừng Ngành Ấu Năm 1958
Trại Họp Bạn Quốc Gia – Trại Phục Hưng, Trãng Bom 1959
Trại Họp Bạn Quốc Gia – Trại Giữ Vững, Suối Tiên 1970
Trại Bằng Rừng Ngành Thiếu HD Tùng Nguyên Đà-Lạt 71
Trại Họp Bạn HĐVN 74 Tam Bình Thủ Đức (phần 1)
Trại Họp Bạn HĐVN 74 Tam Bình Thủ Đức (phần 2)
Sinh Hoạt Hướng Đạo Daklak 71-75 (phần 1)
Sinh Hoạt Hướng Đạo Daklak 71-75 (phần 2)
Hướng Đạo VN Trước 75

Comments are closed.